Soebarkah Basoeki dr. SOEBARKAH BASOEKI, SpPA
Dr dr Karyono Mintaroem SpPA Dr. dr. KARYONO MINTAROEM, SpPA
Imam Sarwono 2 dr.IMAM SARWONO,Sp.PA
Mudjiwijono Handaru Eko 2 dr.MUDJIWIJONO HANDARU EKO,MS, Sp.PA
Evianna Norahmawati 2 dr.EVIANA NORAHMAWATI, Sp.PA(k)
Kenty Wantri 2 dr.KENTY WANTRI ANITA, M.Kes, Sp.PA
rahmad sarwo bekti dr. RACHMAD SARWO BEKTI, M.Med
dr. DIAH PRABAWATI RETNANI, Sp.PA
Aina Angelina 2 dr. AINA ANGELINA, S.Ked
Ihda Dian Kusuma 2 dr. IHDA DIAN KUSUMA
M Lukman Fadli 2 dr. M. LUQMAN FADLI
RA Rose Khasana Dewi 2 dr. R.A. ROSE KHASANA DEWI
dr. TITIK CINTHIA DEWI, M.Biomed